MỌT ĐỤC CÀNH SẦU RIÊNG

Những năm gần đây, mọt đục cành – một đối tượng mới đã xuất hiện và gây hại trên vườn sầu riêng, cây bị mọt gây hại trên thân có tương quan rất chặt với bị bệnh chảy nhựa – thối gốc.