MUỖI HÀNH (Orseolia oryzae): ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI & SINH HỌC

Trong những năm gần đây, sâu năn (Orseolia oryzae) (còn gọi là muỗi hành)  có xu hướng gây hại mạnh tại nhiều vùng trồng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long, làm ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, sản lượng lúa và hiệu quả kinh tế.