NHỮNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA KALI (K) TRONG CÂY

Kali không tham gia vào thành phần cấu trúc hóa học nào của thực vật, nhưng nó đóng nhiều vai trò điều hòa quan trọng nhiều quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng và khả năng miễn dịch, đề kháng của cây. Kali góp phần vào việc làm tăng năng suất và cải thiện chất lượng nông sản.