RuBi DUC THAN

RẦY TO, RẦY NHỎ- KHÔNG BỎ MỘT CON

ĐẶC TRỊ:

SÂU ĐỤC THÂN- BỌ RĨ-

SÂU ĐỤC QUẢ- DÒI ĐỤC QUẢ

Thành phần:

Imidacloprip: …………… 5%

Thiosultap- sodium: ….. 70%

Additives:……………..…25%

Gói 100gr