REP SAP

RAY XANH

 

ĐẶC TRỊ: RỆP SÁP, RẦY XANH, SÂU ĐỤC QUẢ

— 

Thành phần:

Phoxim: … 283 g/lít

Profenofos: … 120 g/lít

Lamda- cyhalothrin: … 2 g/lít

Phụ gia vừa đủ: … 1 lít

 

Thể tích thực 420 ml