BỆNH TRÊN VẠN THỌ: ĐỐM ĐEN Alternaria

Bệnh xuất hiện vào thờ điểm cây tăng trưởng đến khi ra hoa, gây hại cả trên lá, thân và hoa của cây vạn thọ, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất.