CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA 16 AMINO ACID (AXIT AMIN) THIẾT YẾU ĐỐI VỚI CÂY

Từ các kết quả nghiên cứu trên thế giới trong suốt thời gian qua, Amino Acid (Axit Amin) đã trở thành các sản phẩm dùng phổ biến như là phân bón sinh học ở nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới. Cùng với vai trò là hợp phần của protein và quá trình sinh tổng hợp trong cây, các Amino Acid (Axit Amin) còn thực thi nhiều vai trò khác và đem lại rất nhiều ích lợi cho cây trồng.