YẾU TỐ DINH DƯỠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÀM ĐÒNG TRÊN LÚA

Bên cạnh yếu tố về giống, mật độ gieo sạ, thời tiết thì sự chăm sóc của nông dân mà trong đó có yếu tố quản lý về dinh dưỡng có ảnh hưởng to lớn đến quá trình làm đòng, góp phần vào việc ảnh hưởng năng suất của vụ lúa.