VỌT ĐỌT AMINO ACID + TE

PHÂN BÓN LÁ NPK SINH HỌC VIC AMIN + TE

Chống khô đọt- Nghẽn đầu lân

Kích đọt- Bật chồi- Mập tược

Vọt đọt cực mạnh- Bung đọt thần tốc

 

Thành phần:

N: 6.000 ppm; P: 1.000 ppm

K: 1.000 ppm; Fe: 80 ppm

TE: Bo (300 ppm), Mn (80 ppm), Zn (300 ppm), Cu (80 ppm)

Acid amin (Lysine, Tryptophan, Alanine….) : 1.730 ppm

Thể tích thực 500ml