BETA ROOTS

Phân bón hữu cơ

 —000—

PHỤC HỒI- KÍCH RỄ

BUNG ĐỌT

 

Thành phần:

Chất hữu cơ: …. 26%

Đạm tổng số (Nts): 5,22%

P2O5: 1,93%

K2O: 5,35%

Aid humic: 3,64%

Amino acid: 2,71%

Acid fulvic: 6,04%

 

Thể tích thực: CHAI 500ml hoặc CAN 5000ml