AMINO ITALI

Phân bón hữu cơ BETA ROOT

 —-ooo—-

BUNG CHỒI- MẬP ĐỌT

BÓNG LÁ- DÀY LÁ

DƯỠNG BÔNG- NUÔI TRÁI

—- 

Thành phần:

Chất hữu cơ: …. 36,5%

Đạm tổng số (Nts): 4,13%  

P2O5: 0,114%

K2O: 5,07%

Amino acid: 18,21%

 

Thể tích thực 500ml